هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، ساخت و ساز و راهسازی ترکمنستان

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، ساخت و ساز و راهسازی ترکمنستان

زمان: از تاریخ ۲ لغایت ۴ شهریورماه ۱۳۹۳

هفتمین نمایشگاه ساختمان ترکمنستان

هفتمین نمایشگاه ساختمان ترکمنستان

هفتمین نمایشگاه ساختمان ترکمنستان

هفتمین نمایشگاه ساختمان ترکمنستان