معرفی مدیران گروه آریا صنعت

<br />
<h5>محمدمهدی حسین آبادی</h5>
<p>


محمدمهدی حسین آبادی

مدیرعامل

<br />
<h5>سعید سلیمانیان</h5>
<p>


سعید سلیمانیان

رئیس هیئت مدیره و مشاورعالی

<br />
<h5>حسین حسین آبادی</h5>
<p>


حسین حسین آبادی

مدیرتولید

<br />
<h5>مصطفی امیرحسینی</h5>
<p>


مصطفی امیرحسینی

سرپرست مهندسین و خدمات پس از فروش

<br />
<h5>لاله نپوری</h5>
<p>


لاله نپوری

مدیر برنامه ریزی

<br />
<h5>مهندس فتحی</h5>
<p>


مهندس فتحی

مدیر اداری و مالی

<br />
<h5>بهروز مرشدی</h5>
<p>


بهروز مرشدی

مدیر کنترل کیفیت

<br />
<h5>دهقانی</h5>
<p>


دهقانی

گروه حقوق و وکلا شرکت

<br />
<h5>نیک بخت</h5>
<p>


نیک بخت

گروه حقوق و وکلا شرکت

<br />
<h5>مهندس کشاورز</h5>
<p>


مهندس کشاورز

مشاور متالژ

<br />
<h5>جواد طباطبایی</h5>
<p>


جواد طباطبایی

مدیر قالب سازی و ریختگری

<br />
<h5>جواد حسین آبادی</h5>
<p>


جواد حسین آبادی

سرپرست کارخانه شماره یک

<br />
<h5>سیدمحمد حسینی</h5>
<p>


سیدمحمد حسینی

سرپرست کارخانه شماره دو

<br />
<h5>حسین نوبخت</h5>
<p>


حسین نوبخت

<br />
<h5>مهندس جاویدمهر</h5>
<p>


مهندس جاویدمهر

<br />
<h5></h5>
<p>