پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران فضای باز سالن ۵ و ۶

زمان: از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ مردادماه ۱۳۹۴

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان