تاورکرین صفر

 

مشخصات یک تاورکرین چیست و برای خرید به چه نکاتی باید دقت کنیم:

 • ۱. فلش (Jib)
 • ۲. کنفلش (Counter Jib)
 • ۳. قطعات ارتفاعی (سکشنMast section): تعداد آن طبق کاتالوگ سازنده می باشد.
 • ۴. قطعه اصلی (Main base)
 • ۵. گردان
 • ۶. کله قندی (Cat head)
 • ۷. سیم بکسل ها:
 • الف) قلاب = طول کنفلش+ طول فلش + ارتفاع ×۴
 • ب) شاریوت (سیم عقب = طول فلش و سیم جلو= طول فلش ×۲)
 • ۸. سیستم ارتفاع دهنده: با توجه به نیاز خریداری می شود: (کاج، پالونی، قطعه گیر، مونوریل، جک و پمپ)
 • ۹. وزنه های کنترل بالانس: مقدار و تعداد آن طبق دستورالعمل کارخانه سازنده می باشد.
 • ۱۰. محاری ها (Tie bar)
 • ۱۱. کابین استقرار اپراتور
 • ۱۲. تابلو برق ها
 • ۱۳. کابل های ارتفاعی: طول آن برابر طول ارتفاع خریداری شده می باشد.
 •  ۱۴. سیستم نصب:
 •  الف) کالسکه (بوژی ها، شاسی کالسکه، وزنه های بتونی): باید قابلیت ریل رو بودن را داشته باشد و با توجه به شرایط روی ریل نیز نصب شود.
 • ب) پایه تثبیت: (غرق در بتون) این سیستم معمولا در پروژه های با فضای نصب کمتر استفاده می شود و همیشه در فونداسیون باقی خواهد ماند.

 

چگونه مدل تاورکرین خود را انتخاب کنیم:

 1. شعاع بار برداری (r)
 2. مقدار بیشترین بار درچه فاصله از مرکز باربرداری    a= Max load
 3. کمترین بار در آخرین نقطه باربرداری                     r=b=Min load
 4. خود ایستایی ?=H

با توجه به شرایط پروژه مقدار حداقل ارتفاع که باید تاورکرین روی پایه خود بایستد و با سازه های اطراف پروژه درگیر نشود.

 

روش های نصب تاورکرین:

 • الف کالسکه: فضای مورد نیاز  ۵/۴×۵/۴   و  ۶×۶  و  ۰۰۰۰۰۰۰۰   متر
 • ب –  پایه تثبیت (غرق در بتون) ابعاد = یک قطعه ارتفاعی  به طور مثال ۶/۱×۶/۱  و ۲×۲  متر