آسانسور کارگاهی مدل ARYA 1500

آسانسور کارگاهی مدل ARYA 1500 مشخصات فنی A-K A-FC A-FCH ۱ حداکثر ظرفیت باربرداری ۱۵۰۰Kg ۱۵۰۰Kg ۱۵۰۰Kg ۲ سرعت انتقال ۳۶m/min ۶۰m/min ۹۰m/min ۳ *حداکثر ارتفاع ۱۵۰m ۳۰۰m ۳۰۰m ۴ عرض داخلی ۱/۵m ۱/۵m ۱/۵m ۵ طول داخلی ۳/۲۰m ۳/۲۰m

ادامه مطلب