آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000

آسانسور کارگاهی مدل ARYA 2000 مشخصات فنی A-K A-FC A-FCH ۱ حداکثر ظرفیت باربرداری ۲۰۰۰Kg ۲۰۰۰Kg ۲۰۰۰Kg ۲ سرعت انتقال ۳۶m/min ۶۰m/min ۹۰m/min ۳ *حداکثر ارتفاع ۱۵۰m ۳۰۰m ۳۰۰m ۴ عرض داخلی ۱/۵m ۱/۵m ۱/۵m ۵ طول داخلی ۳/۲۰m ۳/۲۰m

ادامه مطلب